Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Patoef en de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Patoef – hierna te noemen de consument. Door bij Patoef een bestelling te plaatsen, geeft de consument te kennen dat hij met de leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Totstandkoming van de overeenkomst

De consument kan bestellen via het bestelformulier. Patoef is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Patoef het leveradres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patoef de bestelling per e-mail bevestigt.

Prijzen en kosten

De prijzen zijn inclusief 21 % btw en exclusief verzendkosten. Voor het transporteren en bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van de diensten van TNT. Bij berekening van de verzendkosten maakt Patoef gebruik van de tarieven van TNT. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het gewicht en de omvang van de goederen.

Betaling

Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de consument een factuur via de e-mail. De factuur heeft een betalingstermijn van 2 weken. Patoef zal de bestelling uitleveren als de betaling is ontvangen.

Levering

Patoef betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

Patoef verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, dan krijgt de consument daar uiterlijk drie dagen nadat de bestelling werd geplaatst bericht over.

De levering geschiedt onder de algemene voorwaarden van TNT. Patoef is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Patoef levert in Nederland. Indien u de bestelling in een ander EU-land wilt laten bezorgen, dient u voordat u de bestelling plaatst contact op te nemen met Patoef.

Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten heeft de consument een zichttermijn van 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Als de consument een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, dient de consument binnen de zichttermijn van 7 dagen per email op te geven dat hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt.
Hij dient het artikel binnen 3 werkdagen aan Patoef retourneren. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending voor zijn rekening. Als het artikel in goede staat is ontvangen zal Patoef de retourkosten vergoeden.

Patoef zal het door de consument betaalde bedrag van het product exclusief de verzendkosten spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na de terugzending terugbetalen.

Ruilt de consument het product voor een andere product, dan geldt eveneens dat de kosten voor retournering voor zijn rekening komen. Patoef zal in dat geval niet opnieuw verzendkosten in rekening brengen. Het verschil in prijs tussen het product van eerste keuze en het geruilde product zal berekend dan wel aan de consument vergoed worden. Patoef en de consument treden in overleg over de (terug)betaling.

Privacy

Door te bestellen geeft de consument tegelijkertijd toestemming aan Patoef om uw persoonsgegevens vast te leggen. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Patoef worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van relatiebeheer. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden. De consument heeft te allen tijde recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u via e-mail richten aan info@patoef.nl.

Reclamatie en consumentenbescherming

Indien de consument niet tevreden is over de producten of diensten van Patoef, dan kan hij contact opnemen met Patoef.

Aansprakelijkheid

Patoef is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Patoef opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel de consument als Patoef het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Patoef of bij de toeleveranciers van Patoef.

Klachten

Mocht de consument niet tevreden zijn, dan kan hij een klacht schriftelijk indienen. Patoef streeft er naar zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen een reactie te geven.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patoef en u is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Niets van deze website mag zonder toestemming van Patoef door derden worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan:

Patoef

BTW-nummer: NL1559.84.287.B01
KvK-nummer: 32116215